Het Fochplein in Leuven
Binnen in de kerk van Genoelselderen
De opgravingen in Maasmechelen (Mottenkamp) 2011-2012

Onze referenties

Hieronder volgt een overzicht van de sinds begin 2009 uitgevoerde projecten van Studiebureau Archeologie. Voor meer informatie aangaande deze projecten kan u ons steeds contacteren.

Archeologische veldverkenning:

Archeologische veldverkenning in het kader van de aanleg van de aardgasvervoerleiding tussen Lommel-Ham-Tessenderlo. Op basis van een uitgebreide veldprospectie, in combinatie met voornamelijk reeds gekende archeologische gegevens en de bodemkundige data, werd een advies opgesteld naar archeologische waarden. Hieraan gekoppeld wordt een advies geschreven dat de verdere archeologische begeleiding bij de aanleg omschrijft. (november 2008-juli 2009)

Opdrachtgever: Fluxys NV

Archeologische studie en prospectie in het kader van de VLM-ruilverkaveling te Molenbeersel (Kinrooi). Op basis van archeologische, topografische, historische en bodemkundige gegevens, aangevuld met een terreinprospectie een een beperkt booronderzoek, werden verschillende archeologisch relevantere zones afgebakend. (januari-september 2009)

Opdrachtgever: Technum NV

M. Smeets 2009: Archeo-rapport 11: Archeologische studie van Molenbeersel (gem. Kinrooi), onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologisch vooronderzoek (proefsleuven of kijkvensters):

Bouwhistorisch en archeologisch vooronderzoek (proefsleuven) in het kader van de geplande werken voor het project ‘Dorpshart’ te Puurs. Grote delen van het terrein bleken grotendeels door 19de-20ste eeuwse bebouwing verstoord te zijn, en bijkomend archeologisch onderzoek werd niet noodzakelijk geacht. (februari 2009)

Opdrachtgever: Gemeente Puurs

Archeologisch vooronderzoek (proefsleuven) in het kader van de restauratie van het Berkenhof te Opvelp (Bierbeek). Er bleken geen oudere bouwfasen aanwezig te zijn binnen de te onderzoeken sleuven. (maart 2009)

Opdrachtgever: Deparco CVA

M. Smeets & M. Steenhoudt 2009: Archeo-rapport 1: Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologisch vooronderzoek (proefsleuven) in het kader van een verkaveling aan de Dorpsstraat te Hechtel. Hoewel het projectgebied zich binnen een 17de-18de eeuwse schans bevond, werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. (maart 2009)

Opdrachtgever: Kempisch Tehuis cvba

M. Smeets 2009: Archeo-rapport 2: Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologisch vooronderzoek (proefsleuven en wegkoffer) in het kader van een verkaveling aan de Heserstraat te Veldwezelt. Tijdens het onderzoek van de proefsleuven en de wegkoffer werden enkele grote ijzertijdkuilen (silo's) opgegraven. In een zone van ongeveer 0,5 ha werd bijkomend archeologisch onderzoek geadviseerd. (april 2009)

Opdrachtgevers: Durabrik Bouwbedrijven NV & A.V.S.-Invest NV

M. Smeets 2009: Archeo-rapport 3: Archeologisch vooronderzoek aan de Heserstraat te Veldwezelt, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologisch vooronderzoek (proefsleuven) naar aanleiding van de aanleg van een 3de en 4de spoor te Dilbeek (GEN), inclusief de verschillende stapelplaatsen. Er werden nergens archeologisch relevante sporen aangetroffen. (mei 2009)

Opdrachtgever: THV Antwerpse Bouwwerken - Valens NV

M. Smeets 2009: Archeo-rapport 9: Archeologisch vooronderzoek GEN-Dilbeek (km 7.360-10.750), onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologisch vooronderzoek (bouwput) bij de bouw van enkele sociale woningen aan de Oude Tramweg te Munsterbilzen. Er werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. (mei 2009)

Opdrachtgever: Kleine Landeigendommen cvba

M. Smeets & M. Steenhoudt 2009: Archeo-rapport 4: Archeologisch vooronderzoek aan de Oude Tramweg te Munsterbilzen, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologisch vooronderzoek (proefsleuven) naar aanleiding van de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Kleine Amer te Puurs. Tijdens het archeologische vooronderzoek werden een aantal ijzertijdsporen en -scherven aangetroffen. Er werd een zone van ongeveer 6.000 m² afgebakend voor verder (vlakdekkend) archeologisch onderzoek. (juni 2009)

Opdrachtgever: Gemeente Puurs (juni 2009)

M. Smeets & J. Vansweevelt 2009: Archeo-rapport 6: Archeologisch vooronderzoek aan de Kleine Amer te Puurs, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologisch vooronderzoek (bouwput) bij de bouw van enkele sociale woningen aan de Zagerijstraat te Membruggen. In de bouwput werden geen archeologische sporen teruggevonden. (juni 2009)

Opdrachtgever: Kleine Landeigendommen cvba

M. Smeets & M. Steenhoudt 2009: Archeo-rapport 7: Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologisch vooronderzoek (proefsleuven) naar aanleiding van de verkaveling 'Den Brand' te Puurs. Er werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen en er werd dan ook geen bijkomend onderzoek geadviseerd. (juli 2009)

Opdrachtgever: Gemeente Puurs

M. Smeets & M. Steenhoudt 2009: Archeo-rapport 10: Archeologisch vooronderzoek in het kader van de verkaveling "Den Brand" te Puurs, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologisch vooronderzoek (proefputten) te Neerpelt. Onder het Sooi Willemsplein werden de sterk verstoorde resten van het 19de eeuwse klooster aangetroffen en op de parking aan de hoek van de Groenstraat en de Kloosterstraat werden een aantal gebouwresten blootgelegd. Omwille van de recentere datering, werd niet overgegaan tot verder archeologisch onderzoek. (september 2009)

Opdrachtgever: Gemeente Neerpelt

M. Smeets & M. Steenhoudt 2009: Archeo-rapport 15: Het archeologische vooronderzoek in het kader van het Forté-project te Neerpelt, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologisch vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen. Binnen het projectgebied, dat voor aanvang van het onderzoek al afgegraven was en reeds deels verstoord was tijdens deze werkzaamheden, werd een oude meander van de Demer aangesneden. Bij het rechttrekken van de Demer in de jaren '70 van de 20ste eeuw was de meander opgevuld met allerhande rommel en bijkomend archeologisch onderzoek werd niet opportuun geacht. (oktober-november 2009)

Opdrachtgever: Infrax cvba

M. Steenhoudt & M. Smeets 2009: Archeo-rapport 16: Het archeologische vooronderzoek aan de Diepstraat te Kuringen, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologisch vooronderzoek (proefsleuven) in het kader van de verkaveling "De Kouter" te Kumtich. Tijdens het archeologische vooronderzoek werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen. Een booronderzoek leerde dat in het grootste deel van de projectzone weinig erosie had plaatsgevonden. (november 2009)

Opdrachtgever: Intergemeentelijke Vereniging Interleuven

M. Steenhoudt, L. Cannaerts & M. Smeets 2009: Archeo-rapport 18: Het archeologische vooronderzoek te Kumtich-De Kouter, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologisch vooronderzoek (proefsleuven) te Poederlee. Naar aanleiding van de verkaveling Schrieken te Poederlee werden proefsleuven gegraven. Daarbij werden, verspreid over een oppervlakte van ongeveer 2 ha, vol- en laatmiddeleeuwse sporen aangetroffen. Er wordt een vervolgonderzoek in de vorm van een vlakdekkende opgraving geadviseerd. (november-december 2009)

Opdrachtgever: Danneels Projects NV

M. Steenhoudt & M. Smeets 2010: Archeo-rapport 23: Het archeologische vooronderzoek van de verkaveling Schrieken te Poederlee, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologisch vooronderzoek (proefsleuven) te Lauw. Naar aanleiding van de aanleg van een waterbekken werden een aantal proefsleuven gegraven te Lauw. Er werden geen archeologische sporen aangetroffen. (december 2009)

Opdrachtgever: Eureplan NV

M. Steenhoudt 2009: Archeo-rapport 19: Het archeologische vooronderzoek aan de Herstappelstraat te Lauw, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologische vooronderzoek (proefsleuven) aan de Vlinderstraat te Genendijk. Tijdens het archeologische vooronderzoek werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen. (december 2009)

Opdrachtgever: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV

V. Vander Ginst 2009: Archeo-rapport 20: Het archeologische vooronderzoek aan de Vlinderstraat te Genendijk, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologisch vooronderzoek (proefsleuven) in het kader van de verkaveling "Het Dorp" te Meldert (gem. Lummen). Tijdens het archeologische vooronderzoek werden een 100-tal archeologische sporen aangetroffen die in de ijzertijd gedateerd kunnen worden. Er werden zowel grote afvalkuilen als een heel aantal paalkuilen (nog geen herkenbare gebouwplattegronden) vrijgelegd. De mogelijke relatie met de nabije midden-ijzertijdbegraafplaats die in 1995 door Guido Creemers werd opgegraven, maakt dit een vrij unieke site voor Vlaanderen. Er wordt dan ook een bijkomend archeologisch onderzoek in de vorm van een vlakdekkende opgraving geadviseerd. (januari 2010)

Opdrachtgevers: Atreon bvba en Deveux Projects bvba

M. Smeets 2010: Archeo-rapport 25: Het archeologische vooronderzoek van de verkaveling "Het Dorp" te Meldert, onderzoeksrapport, Kessel-Lo..

Archeologische begeleidingen:

Archeologische begeleiding bij de aanleg van een aardgasvervoerleiding tussen Ranst en Lier. Tijdens de archeologische opvolging van de werken werden aan Vremderhoeven (gem. Ranst) vier verschillende sporenconcentraties uit de ijzertijd aangetroffen en vlakdekkend opgegraven. Hoewel te Vremderhoeven 1 geen volledige gebouwplattegronden werden waargenomen, kan er toch van worden uitgegaan dat het om nederzettingssporen gaat die verspreid lagen over ongeveer 500 m. Er werden een aantal scherven aangetroffen die duidelijke Marne-invloeden tonen en ook sterke gelijkenissen hebben met het Kemmelbergaardewerk. Vremderhoeve 1bis is de vindplaats van één ijzertijdkuil. De site Vremderhoeven 2 beslaat een aantal paalkuilen en gewone kuilen die op basis van het materiaal (net als Vremderhoeven 1) in de midden-ijzertijd gedateerd kunnen worden. Op de site Vremderhoeven 3 werden enkele silo's en een plattegrond van een spieker opgegraven. Vermoedelijk maken alle vier de site deel uit van één grote midden-ijzertijdsite. Op de sites Hagenbroeksesteenweg en Hulsstraat (beide in Lier) werden delen van gebouwplattegronden aangetroffen. Te Hagenbroeksesteenweg gaat het vermoedleijk om een bijgebouw, te Hulsstraat vermoedelijk om een hoofdgebouw uit de late ijzertijd. Op deze laatste site werden ook enkele metaalvondsten (metaaldetector) uit de tweede wereldoorlog aangetroffen. Enkele sporen op de site Hooglachenen (Lier) zijn mogelijk in de vroege middeleeuwen te dateren. (januari-mei 2009)

Opdrachtgever: Fluxys NV

Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de aanleg van enkele leiding- en drainagesleuven in het kloosterhof van de basiliek van Tongeren. Doordat voornamelijk (ca. 90%) binnen oudere verstoringen (oude rioleringen) gewerkt kon worden, werden weinig archeologisch relevante waarnemingen gedaan. (maart-juni 2009)

Opdrachtgever: Corvers-Vrancx NV

M. Steenhoudt 2010: Archeo-rapport 24: Archeologische begeleiding in de kloostertuin van de O.L.V. Basiliek te Tongeren, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologische begeleiding bij de aanleg van een verbindingsriolering aan de Hoevelaan te Martenslinde. Tijdens de werken werd aan de Hoevelaan een oud wegtracé (nieuwe tijd) vrijgelegd. Op de site Klein Wilder 1 werd een deel van een gebouwplattegrond uit vermoedelijk de vroege middeleeuwen aangetroffen. Site Klein Wilder 2 waren de restanten van een bakstenen gebouw dat reeds op de Ferrariskaart stond afgebeeld. (mei 2009)

Opdrachtgever: VBG NV

M. Smeets & M. Steenhoudt 2009: Archeo-rapport 8: Archeologische begeleiding bij de aanleg van een verbindingsriolering te Martenslinde, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologisch begeleiding in het kader van de restauratie van de Sint-Jan-de-Doperkerk te Tongeren. Bij de heraanleg van de parking naast de kerk konden enkele middeleeuwse of postmiddeleeuwse graven ingetekend worden. De overige sporen zijn vermoedelijk van Romeinse oorsprong. Onder andere de resten van een oventje of haard en een aantal uitbraaksporen kunnen gelinkt worden aan bewoning uit de 2de-3de eeuw. Vermoedelijk werd ook een restant van het oude wegennet aangetroffen. (juni 2009)

Opdrachtgever: Corvers-Vrancx NV

M. Smeets & M. Steenhoudt 2009: Archeo-rapport 12: Archeologische begeleiding aan de Sint-Jan-de-Doperkerk te Tongeren, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologische begeleiding in het kader van de aanleg van de collector Kortessem-Mombeek fase 4. Aan de Kasteelstraat werden een aantal archeologisch sporen aangetroffen die volledig onderzocht werden, maar weinig gegevens voor een interpretatie boden. Tussen de Kasteelstraat en de Steenkensbeemdestraat werden een aantal sporen uit (vermoedelijk) de ijzertijd onderzocht. (augustus-oktober 2009)

Opdrachtgever: VBG NV

M. Steenhoudt & M. Smeets 2009: Archeo-rapport 17: De archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de collectorwerken Mombeek fase 4 te Kortessem en Borgloon, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologische begeleiding naar aanleiding van de restauratie van de Lakenhal te Herentals. In totaal werden vier archeologische vlakken onderzocht. De bovenste twee vlakken waren te interpreteren als opvulling binnen de funderingen van het huidige gebouw, terwijl de twee onderste vlakken laatmiddeleeuwse sporen bevatten die enerzijds wezen op een voorloper van de huidige Lakenhal en anderzijds een aanwijzing voor de marktfunctie inhielden. (november 2009)

Opdrachtgever: PIT NV

M. Smeets 2010: Archeo-rapport 22: De archeologische begeleiding van de restauratie van de Lakenhal te Herentals, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologische opgravingen:

Archeologische opgraving van een meerperiodensite (o.a. neoliticum, ijzertijd en vroege middeleeuwen, maar in hoofdzaak 12de eeuw) aan de Molenweide te Lanaken. Naast enkele sporen uit het neolithicum, de ijzertijd en de vroege middeleeuwen, werden voornamelijk resten uit de volle middeleeuwen vrijgelegd en opgegraven. Er kon een grachtensysteem gereconstrueerd worden en ook de resten van een vijfpalige schuur. Verder konden geen structuren herkend worden. (februari-maart 2009)

Opdrachtgever: Coeneco NV

M. Smeets & M. Steenhoudt 2009: Archeo-rapport 5: Het archeologische onderzoek van de site Lanaken-Molenweide, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologische opgraving in het kader van de restauratie van de Mariapoort van de Abdij van Park. In totaal konden vier chronologisch verschillende fasen herkend worden tijdens de aanleg van vijf verschillende vlakken. De opmerkelijkste vondst was een deel van een oudere voorloper van de huidige poort. Verder werden verschillende vloerniveau's aangetroffen. (maart-mei 2009)

Opdrachtgever: Verstraete & Vanhecke NV

M. Smeets & M. Steenhoudt 2009: Archeo-rapport 13: Het archeologische onderzoek van de Mariapoort van de abdij van Park (Heverlee), onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologische opgraving van de site Kleine Amer te Puurs. In totaal konden op het terrein een zevental structuren (bijgebouwtjes) herkend worden die dateren in de (vroege) ijzertijd, en zijn dan ook te interpreteren als nederzettingssporen. (juli 2009)

Opdrachtgever: Gemeente Puurs

M. Smeets 2009: Archeo-rapport 14: Het archeologische onderzoek aan de Kleine Amer te Puurs (zone brandweerkazerne), onderzoeksrapport, Kessel-Lo.

Archeologische opgraving van de ijzertijdsite aan de Heserstraat te Veldwezelt. Tijdens de vlakdekkende opgraving werden een aantal (midden-) ijzertijd silo's aangetroffen. Er werden geen nederzettingssporen aangetroffen, hoewel booronderzoek leerde dat het terrein niet geërodeerd was. Er wordt dan ook van uitgegaan dat het om verspreide silo's tussen de velden gaat. Daarnaast werden ook enkele sporen aangetroffen die mogelijk in verband te brengen zijn met één van de vele belegeringen van Maastricht. (oktober 2009)

Opdrachtgevers: Durabrik Bouwbedrijven NV & A.V.S.-Invest NV

V. Vander Ginst, M. Smeets & T. Deville 2010: Archeo-rapport 21: De archeologische opgraving van de site Veldwezelt-Heserstraat, onderzoeksrapport, Kessel-Lo.